Statut Żłobka

Załącznik statut żłobek

 

Uchwała Nr XXIV/259/20
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 9 lipca 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr X/92/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia
27 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Oddziału Żłobkowego
w Gminnym Przedszkolu Nr 4 w Trzciance oraz nadania mu statutu
Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 poz. 326 ze zm.) Rada Miejska
Trzcianki uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr X/92/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 czerwca
2019 r. w sprawie utworzenia Oddziału Żłobkowego w Gminnym Przedszkolu
Nr 4 w Trzciance oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
z 2019 r., poz. 6310) załącznik otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Trzcianki
mgr Marek Dąbrowski

Załącznik do uchwały Nr XXIV/259/20
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 9 lipca 2020 r.
Statut Oddziału Żłobkowego w Gminnym Przedszkolu Nr 4 w Trzciance
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Statut określa:
1) nazwę i miejsce prowadzenia żłobka;
2) cele i zadania oraz sposób ich realizacji;
3) warunki przyjmowania dzieci i organizację żłobka;
4) zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności
dziecka w żłobku;
5) zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku.
Rozdział 2.
Nazwa i miejsce prowadzenia żłobka
§ 2. Nazwa Żłobka brzmi: Oddział Żłobkowy w Gminnym Przedszkolu
Nr 4 w Trzciance, zwany dalej Żłobkiem.
§ 3. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Burmistrz Trzcianki.
§ 4. Siedziba Żłobka mieści się w Trzciance, przy ul. Broniewskiego 2a,
w Gminnym Przedszkolu Nr 4 w Trzciance.
§ 5. Na tablicy, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz
korespondencji używana będzie nazwa Gminne Przedszkole Nr 4 w Trzciance.
Rozdział 3.
Cele i zadania
§ 6. Celem działania Żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki,
wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców/opiekunów prawnych
w wychowywaniu dziecka.
§ 7. Do zadań Żłobka należy w szczególności:
1) świadczenie usług w zakresie opieki nad dziećmi i ich pielęgnacja,
z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka, a w
przypadku
dzieci
niepełnosprawności;
niepełnosprawnych
z uwzględnieniem
rodzaju
2) zapewnienie wyżywienia, z uwzględnieniem obowiązujących norm
żywieniowych, dbanie o jakość, smak i estetykę posiłków;
3) wszechstronne
rozwijanie
indywidualnych
zdolności
ruchowych
i manualnych dzieci odpowiednio do ich wieku i sprawności, a także
przygotowanie ich do życia w społeczeństwie;
4) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci;
5) szerzenie oświaty zdrowotnej wśród rodziców i opiekunów dzieci;
6) współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawach opieki
i wychowania celem upowszechniania właściwych metod żywienia
i pielęgnacji dzieci.
Rozdział 4.
Warunki przyjmowania dzieci i organizacja Żłobka
§ 8. 1. Nabór do Żłobka organizuje dyrektor Gminnego Przedszkola Nr 4
w Trzciance w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. W celu przystąpienia do rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni składają
wniosek o przyjęcie kandydata do Żłobka.
3. Dzieci aktualnie korzystające z usług Żłobka nie biorą udziału
w rekrutacji i kontynuują pobyt w Żłobku, na podstawie złożonej przez
rodzica/opiekuna prawnego deklaracji o kontynuowaniu pobytu.
4. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
1) dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących lub uczących się
w systemie dziennym – jedno z rodziców – 20 pkt, oboje rodziców – 40 pkt,
2) dziecko z rodziny wielodzietnej (liczba dzieci troje lub więcej) – 30 pkt,
3) dziecko niepełnosprawne – 30 pkt,
4) dziecko matki lub ojca samotnie wychowującego dziecko – 20 pkt (za osobę
samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę,
wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno
dziecko z jego rodzicem),
5) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do Żłobka/przedszkola – 20 pkt
(dotyczy dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Gminnego Przedszkola
Nr 1 w Trzciance w dniu, na który zadeklarowano objęcie opieką w żłobku),
6) zgłoszenie do Żłobka jednocześnie dwojga lub więcej dzieci – 20 pkt,
7) dziecko, którego dotyczy wniosek oczekuje na przyjęcie do Żłobka drugi
rok, tj. bierze po raz kolejny udział w rekrutacji w Żłobku – 10 pkt.
5. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata określonych
kryteriów:
1) zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy (od każdego z rodziców/
opiekunów prawnych), wydane przez osobę do tego upoważnioną,
2) oświadczenie rodzica o nieprzebywaniu na urlopie wychowawczym od
1 września roku, na który jest przeprowadzany nabór,
3) w przypadku samozatrudnienia aktualny wydruk z CEIDG, KRS, KRUS,
4) w przypadku nauki, aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni,
5) dokument potwierdzający rozwód lub separację bądź inny dokument –
oryginał do wglądu,
6) orzeczenie o niepełnosprawności,
7) oświadczenie o wielodzietności.
§ 9. W przypadku zgłoszonej na piśmie przez rodziców/opiekunów
prawnych dziecka, jego nieobecności trwającej powyżej 2 miesięcy, na jego
miejsce może zostać przyjęte kolejne dziecko z listy oczekujących. Przyjęcie
następuje jedynie na czas nieobecności pierwszego dziecka.
§ 10. Skreślenie dziecka z listy wychowanków Żłobka może nastąpić
w każdym czasie w przypadku niewywiązywania się rodziców/opiekunów
prawnych z obowiązku wnoszenia opłaty za usługi świadczone przez żłobek
w czasie przekraczającym 30 dni od wymaganego terminu wpłaty.
§ 11. 1. Żłobkiem kieruje dyrektor Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance.
2. Dyrektor, zarządzając Żłobkiem, zapewnia wykonanie zadań
statutowych, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową
oraz zatwierdza i zapewnia realizację planu finansowego Żłobka.
§ 12. 1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok szkolny, za wyjątkiem
terminowych przerw wakacyjnych ustalonych przez organ prowadzący.
2. Organizacja wewnętrzna Żłobka jest określona w Regulaminie
Organizacyjnym nadawanym przez Dyrektora Żłobka.
3. W Żłobku działają dwie grupy – jedna dla 12 dzieci i jedna dla 24 dzieci.
4. W Żłobku opiekę nad dziećmi sprawują: opiekunka dziecięca,
pielęgniarka oraz pomoc (woźna oddziałowa).
5. Skład personelu zatrudnionego w Żłobku jest dostosowany do liczby
dzieci w grupach oraz do obowiązujących przepisów
§ 13. 1. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci, które zamieszkują na
terenie gminy Trzcianka.
2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają:
1) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci);
2) dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;
3) dzieci obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo lub
uczących się;
4) dzieci objęte pieczą zastępczą.
Rozdział 5.
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku
§ 14. 1. Pobyt w Żłobku oraz wyżywienie dziecka są odpłatne.
2. Wysokość opłat za pobyt i wyżywienie dziecka określa odrębna uchwała
Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku nie podlega zwrotowi.
4. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności
dziecka w Żłobku.
5. Zwrotowi podlega kwota stanowiąca iloczyn dni nieobecności i dziennej
stawki opłaty, licząc od następnego dnia, w którym rodzic/opiekun prawny,
zgłosi nieobecność dziecka.
6. Zwrot opłaty następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym
dziecko było nieobecne.
Rozdział 6.
Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku
§ 14. 1. Rodzice/opiekunowie prawni są uprawnieni do udziału
w zajęciach integracyjnych i adaptacyjnych, w dniach otwartych oraz
uroczystościach okolicznościowych organizowanych przez Żłobek.
2. Zajęcia adaptacyjne i integracyjne odbywają się przed przyjęciem
dziecka do Żłobka.
3. Termin i czas zajęć z udziałem rodziców/opiekunów prawnych ustalany
jest bezpośrednio z rodzicami/opiekunami prawnymi.
4. W Żłobku może być powołana Rada Rodziców, działająca na zasadach
określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3, stanowiąca reprezentację rodziców/opiekunów prawnych dzieci
uczęszczających do Żłobka.

Skip to content