PLAN OEW

ZARZĄDZENIE NR 25/24 BURMISTRZA TRZCIANKI
z dnia 20 lutego 2024 r.
w sprawie Planu opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjnego w Oddziałach Żłobkowych w Trzciance

Na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r., poz. 2121) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Plan opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjny w Oddziale Żłobkowym w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Trzciance i w Oddziałach Żłobkowych w Gminnym Przedszkolu Nr 4 w Trzciance, prowadzonych przez gminę Trzcianka, zwanych dalej „Żłobkiem”.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance i Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie Nr 25.24 Plan OEW (1)

Skip to content