Ramowy Rozkład Dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3-letnich „Sówki”

6.30– 7.45 Schodzenie się dzieci; integrowanie dzieci poprzez zabawy w kącikach zainteresowań dowolnie wybranymi zabawkami; zabawy konstrukcyjne; zabawy i ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę; umiejętności logicznego, matematycznego myślenia; praca indywidualna oraz dydaktyczno-wyrównawcza; praca z dzieckiem zdolnym.

7:45– 8.15 Zabawy swobodne dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela; aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych; pozostawienie dzieciom wyboru i inicjatywy.

8.15-8.30 Czynności higieniczne i samoobsługowe przygotowujące do śniadania.

8.30- 9.00 Śniadanie- przestrzeganie zasad dobrego wychowania przy spożywaniu posiłku; ćwiczenie umiejętności posługiwanie się sztućcami, mycie zębów.

9.00- 9.30 Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego realizowane z całym oddziałem i w małych zespołach; nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących całościowy rozwój dziecka; organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych, ruchowych; wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką, literaturą ( w miarę możliwości korzystanie z pomocy specjalistów).

9.30- 10.40 Zabawy dowolne- realizacja pomysłów dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela; prace porządkowe przed wyjściem na spacer lub plac zabaw;

10.40- 11.15 Pobyt na świeżym powietrzu, realizacja różnych form aktywności ruchowej – zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w parku- gry i zabawy, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki (dobór zajęć uzależnia się od pogody i pory roku).

11.15- 11.30- czynności samoobsługowe i higieniczne przed obiadem- kształtowanie nawyków kulturalnych i higienicznych, utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu;

11.30- 12.00 Obiad – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

12.00- 13.15 Poobiedni relaks; leżakowanie- odpoczynek dzieci; słuchanie muzyki relaksacyjnej oraz bajki czytanej przez nauczyciela lub audiobooka,

13.15- 13.30 Czynności samoobsługowe i higieniczne; przygotowanie do podwieczorku.

13.30- 14.00 Podwieczorek- przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku

14.00- 14.15 Czynności higieniczne i samoobsługowe.

14.15- 15.30 Zajęcia wspomagające rozwój dziecka, w tym gry rozwijające samodzielność; zabawy rozwijające aktywne postawy i wyobraźnię; zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnorodnych klocków; zabawy rytmiczno-muzyczne; prace porządkowe; prace plastyczno-techniczne; prace z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych- zajęcia wyrównawcze i kompensacyjne;udział w przedszkolnych akcjach i przedsięwzięciach; zajęcia dodatkowe: zajęcia umuzykalniające, rytmika.

15.30- 16.30 Rozchodzenie się dzieci; integrowanie przedszkolaków z różnych oddziałów; zabawy integracyjne; gry dydaktyczne, zabawy ruchowe.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI 3-4-LETNICH „Delfinki”

6.30-8.00-schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według pomysłu i zainteresowań dzieci, z niewielkim udziałem nauczyciela;

8.00- 8.15- przygotowanie do zajęć, ćwiczenia ogólnorozwojowe(ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową słuchową, i grafomotorykę), zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze);swobodne działania twórcze rozwijające zdolności manualne dzieci- indywidualne; rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci;

8.15-8.30- ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe organizujące i dyscyplinujące dzieci;

8.30-8.45- czynności samoobsługowe przed śniadaniem- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków kulturalnych i higienicznych;

8.45- 9.15- śniadanie- wdrażanie zasad zdrowego żywienia i kulturalnego spożywania posiłku, zabiegi higieniczne po śniadaniu;

9.15- 10.00- zajęcia wychowawczo- dydaktyczne realizowane według wybranego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego wspomagające całościowy rozwój dziecka i przygotowujące go do nauki w szkole;

10.00 -11.00- zabawy dowolne- realizacja pomysłów dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela; zabawy na świeżym powietrzu

11.00- 11.15- czynności samoobsługowe i higieniczne przed obiadem- kształtowanie nawyków kulturalnych i higienicznych, utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu;

11.15- 11:45- obiad i zabiegi higieniczne po obiedzie, właściwe zachowanie się przy stole podczas posiłku, nakrywanie do stołu, sprzątanie po sobie;

11:45-12.30- odpoczynek poobiedni, ćwiczenia relaksacyjne,słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych, zabawy tematyczne i gry dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym;

12.30-13.15- praca indywidualna, zajęcia grafomotoryczne, praca z tekstem literackim zajęcia dodatkowe: zajęcia umuzykalniające, rytmika;

13.15 -13:45- podwieczorek oraz zabiegi higieniczne przed i po podwieczorku;

13:45- 16.30- swobodna działalność plastyczna, konstrukcyjno- techniczna, zabawy zespołowe, zabawy indywidualne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI 4- LETNICH „Motylki”
6.30-8.00-schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według pomysłu i zainteresowań dzieci, z niewielkim udziałem nauczyciela;

8.00- 8.15- przygotowanie do zajęć, ćwiczenia ogólnorozwojowe(ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową słuchową, i grafomotorykę ), zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze);swobodne działania twórcze rozwijające zdolności manualne dzieci- indywidualne; rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci;

8.15-8.30- ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe organizujące i dyscyplinujące dzieci;
czynności samoobsługowe przed śniadaniem- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków kulturalnych i higienicznych;

8.30-9.00 – śniadanie- wdrażanie zasad zdrowego żywienia i kulturalnego spożywania posiłku, zabiegi higieniczne po śniadaniu;

9.00-10.00 – zajęcia wychowawczo- dydaktyczne realizowane według wybranego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego wspomagające całościowy rozwój dziecka i przygotowujące go do nauki w szkole;

10.00-10.30- zabawy dowolne- realizacja pomysłów dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela; prace porządkowe przed wyjściem na spacer lub plac zabaw;

10.30-11.00- zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w parku- gry i zabawy, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze i porządkowe;
czynności samoobsługowe i higieniczne przed obiadem- kształtowanie nawyków kulturalnych i higienicznych, utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu;

11.00-11.30- obiad i zabiegi higieniczne po obiedzie, właściwe zachowanie się przy stole podczas posiłku, nakrywanie do stołu, sprzątanie po sobie;

11.30-12.00- odpoczynek poobiedni, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych, zabawy tematyczne i gry dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym;

12.00-13.15- praca indywidualna, zajęcia grafomotoryczne, praca z tekstem literackim zajęcia dodatkowe: zajęcia umuzykalniające, gimnastyka korekcyjna, terapia logopedyczna, rytmika;

13.15-13.45- podwieczorek oraz zabiegi higieniczne przed i po podwieczorku;

13.45- 16.30- swobodna działalność plastyczna, konstrukcyjno- techniczna, zabawy zespołowe, zabawy indywidualne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI 5- LETNICH „Biedronki”

6.30-8.00-schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według pomysłu i zainteresowań dzieci, z niewielkim udziałem nauczyciela;

8.00- 8.15- przygotowanie do zajęć, ćwiczenia ogólnorozwojowe(ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową słuchową, i grafomotorykę), zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze);swobodne działania twórcze rozwijające zdolności manualne dzieci- indywidualne; rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci;

8.15-8.30- ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe organizujące i dyscyplinujące dzieci;

8.30-8.45- czynności samoobsługowe przed śniadaniem- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków kulturalnych i higienicznych;

8.45- 9.15- śniadanie- wdrażanie zasad zdrowego żywienia i kulturalnego spożywania posiłku, zabiegi higieniczne po śniadaniu;

9.15- 10.00- zajęcia wychowawczo- dydaktyczne realizowane według wybranego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego wspomagające całościowy rozwój dziecka i przygotowujące go do nauki w szkole;

10.00 -11.00- zabawy dowolne- realizacja pomysłów dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacer;

11.00- 11.15- czynności samoobsługowe i higieniczne przed obiadem- kształtowanie nawyków kulturalnych i higienicznych, utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu;

11.15- 11:45- obiad i zabiegi higieniczne po obiedzie, właściwe zachowanie się przy stole podczas posiłku, nakrywanie do stołu, sprzątanie po sobie;

11:45-12.30- odpoczynek poobiedni, ćwiczenia relaksacyjne,słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych, zabawy tematyczne i gry dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym;

12.30-13.15- praca indywidualna, zajęcia grafomotoryczne, praca z tekstem literackim zajęcia dodatkowe: zajęcia umuzykalniające, rytmika;

13.15 -13:45- podwieczorek oraz zabiegi higieniczne przed i po podwieczorku;

13:45- 16.30- swobodna działalność plastyczna, konstrukcyjno- techniczna, zabawy zespołowe, zabawy indywidualne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 6-letnich „Minionki” i „Tygryski”

6.30- 8.15 – Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej*. Zabawy integrujące grupę.
Zajęcia dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, m.in. z opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ćwiczenia poranne.

8.15 – 8.30 – Przygotowanie do śniadania, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów.

8.30-9.00 – Śniadanie

9.00- 9.15 – Czynności higieniczno- porządkowe po śniadaniu.

9.15- 9.25 – Zabawy relaksacyjne

9.25- 10.00 – Zajęcia 1 – Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć (z możliwością wydłużenia): czas trwania 30–35 minut. Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

10.00- 10.10 – Zabawy ruchowe (w tym relaksacyjne).

10.10- 10.30 – Zajęcia 2 – Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć (z możliwością wydłużenia): czas trwania 20–30 minut. Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Ćwiczenia gimnastyczne (2 razy w tygodniu)

10.30- 11.45 – Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in. zabawy swobodne zabawy na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe, spacery, zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym.

11.45- 12.00 – Przygotowanie do obiadu, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów.

12.00-12.30 – Obiad.

12.30- 13.20 – Odpoczynek poobiedni/kwadrans na bajkę/słuchanie muzyki relaksacyjnej. Zabawy dowolne. Spacer, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

13.20-13.30 – Przygotowanie do podwieczorku, m.in.: czynności higieniczno- porządkowe, samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

13.30-14.00 – Podwieczorek.

14.00- 15.30 – Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; prace porządkowe w kącikach tematycznych; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (stymulujące, rozwijające funkcje percepcyjno-motoryczne i społeczno-emocjonalne)*. Słuchanie opowiadań/bajek nauczyciela. Zabawy dowolne na świeżym powietrzu (plac zabaw/ogród przedszkolny). Zajęcia dodatkowe typu: rytmika, język, taneczne itp. Odbieranie dzieci.

* Zajęcia dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, m.in. z opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Skip to content