RODO

Informacja dla rodziców dziecka / ustawowych przedstawicieli dziecka*
w celu dopełnienia przez Administratora obowiązków informacyjnych

(Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dyrektor Przedszkola informuje Panią/Pana, iż:
1. Gminne Przedszkole Nr 4 w Trzciance z oddziałami przedszkolnymi w Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance przetwarza dane osobowe Pani / Pana dziecka (ucznia Przedszkola) oraz dane osobowe Pani/Pana (rodziców dziecka) / ustawowych przedstawicieli dziecka.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Przedszkola (podmiot zewnętrzny): Dawid Nogaj mail: inspektor@bezpieczne-dane@eu
3. Celem przetwarzania danych przez Przedszkole jest prowadzenie działalności oświatowej oraz organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017, poz.1643 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2016 poz. 1368 ze zm.).
4. Odbiorcami danych osobowych są:
a) Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd Miejski w Trzcianki, Kuratorium Oświaty, Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, BIO System – Punktualny Przedszkolak, Szkoła PodstawowaNr 1 w Trzciance, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzciance, Szkoła Podstawowa w Siedlisku, Szkoła Podstawowa w Białej, Szkoła Podstawowa w Rychliku, Szkoła Podstawowa w Łomnicy, Szkoła Katolicka w Trzciance, SIO(System Informacji Oświatowej), SANEPiD w Czarnkowie
b) pielęgniarka (higienistka szkolna) w zakresie stanu zdrowia dziecka (ucznia Przedszkola),
c) inspektor BHP Przedszkola,
d) kluby sportowe, organizatorzy oraz ubezpieczyciele wycieczek przedszkolnych,
e) inne Przedszkola, Domy Kultury, Biblioteki oraz organizacje , stowarzyszenia ,którym Przedszkole udostępnia dane osobowe ucznia w ramach uczestnictwa ucznia w olimpiadach, konkursach przedszkolnych.
5. Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe są przechowywane w Przedszkolu jest obliczany w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt obowiązujący w Przedszkolu. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. 2018 poz. 217).
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych której dane dotyczą, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych dziecka dla celów rekrutacyjnych oraz dla celów kształcenia w Przedszkolu jest wymogiem ustawowym i ich niepodanie może skutkować nie przyjęciem dziecka do Przedszkola.

Oświadczenie rodziców dziecka / ustawowych przedstawicieli dziecka*

Oświadczam, że w dniu 05.09.2018r. zapoznałam/-em się z przekazaną mi informacją dotyczącą zasad i potrzeb gromadzenia i przetwarzania danych osobowych mojego dziecka uczącego się w Przedszkolu. Oświadczam także, iż zostałam/-em pouczona/ny należycie o przysługujących mi prawach w zakresie przetwarzania danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych osobowych – rodzica dziecka lub ustawowego przedstawiciela dziecka.

……………………………..…………..……………………..…… ………………..……………………….……………………………
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby składającej (czytelny podpis – imię i nazwisko osoby składającej
oświadczenie – matka / ustawowy przedstawiciel) oświadczenie – ojciec / ustawowy przedstawiciel)

*)niepotrzebne skreślić

Skip to content